การผลิตข้าวอินทรีย์

พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2534 รวมทั้งในการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ได้เป็นภาพรวมของกระบวนการ ที่แตกต่างจากการผลิตข้าวโดยทั่วไป ในการจัดทำหรือริเริ่มโครงการ จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการนี้ แล้วจึงประสานงาน หาผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนและแต่ละด้าน รวมถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในแต่ละขั้นตอนนี้ด้วย

    • ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ(steak holders)
    • ด้านการผลิต(production part)
    • ด้านการตรวจสอบเพื่อการรับรอง(inspection part for certification)

การผลิตข้าวโดยทั่วไป (แยกส่วนรับผิดชอบ)

การผลิตข้าวอินทรีย์ (รับผิดชอบร่วมกันทั้งระบบ : มีองค์กรหลักประสานงาน/ลงทุน)


ตาราง ขั้นตอนในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์