เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องหว่านปุ๋ย

       เครื่องหว่านปุ๋ย เป็นเครื่องที่ใช้หลังจากการหว่านเมล็ดข้าวและหลังจากต้นข้าวเจริญเติบโตแล้ว โดยเครื่องหว่านปุ๋ยจะมีลักษณะการใช้งานอยู่ 2 แบบ คือ แบบท่อพ่น และ แบบจานเหวี่ยง

        แบบท่อพ่น เป็นเครื่องหว่านปุ๋ยที่ดัดแปลงมาจากเครื่องพ่นยาและเครื่องหว่านเมล็ดข้าวนำมาใช้หว่านปุ๋ย โดยใช้ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กประมาณ 1 - 2 แรงม้า

        แบบจานเหวี่ยง เป็นอุปกรณ์หว่านปุ๋ยที่ติดกับรถไถเดินตาม โดยมีจานสำหรับเหวี่ยงปุ๋ยยื่นออกไปจากการส่งกำลังเพลา PTO ของรถแทรกเตอร์หรือจากแบตเตอรี่ของรถแทรกเตอร์