เครื่องจักรกลและเขตกรรม

อุปกรณ์เกี่ยวข้าว

       เมื่อข้าวมีอายุที่เหมาะสมในการเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรจะใช้อุปกรณ์สำหรับการเกี่ยวข้าว ได้แก่ เคียวและแกละเกี่ยวข้าว

 เคียวเกี่ยวข้าว

เป็นอุปกรณ์สำหรับเกี่ยวเฉพาะต้นข้าว ซึ่งทำจากเหล็กมีลักษณะเป็นวงเดือน มีด้ามทำด้วยไม้หรือเหล็ก ส่วนใหญ่จะใช้งานทั่วทุกภาคของประเทศ

แกละ

เป็นอุปกรณ์สำหรับเกี่ยวเฉพาะรวงข้าว ซึ่งทำจากเหล็กมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมยึดกับแผ่นไม้ ส่วนใหญ่จะมีใช้ในภาคใต้เท่านั้น