การผลิตข้าวอินทรีย์

        ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะต้องดำเนินการทุกองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานนี้ ที่แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

                • เกณฑ์กำหนด(requirements)ที่ต้องปฏิบัติและให้ความสำคัญ
                • ข้อแนะนำ(recommendation) ที่ควรจะปฏิบัติและคำนึงถึง
                • ผลตอบแทน(returns)ต่อผู้ปฏิบัติและต่อด้านต่างๆ

REQUIREMENTS
* Non-chemical , Non-GMO’s
* Boundary , Pollution avoid
* Holistic , Inspection , Certification , Traceability
RECOMMENDS
* Local based resource utility and rotation With in / between farm activities
* Integrated , Self-assistance , Sustainable
* Biodiversity , Soil fertility , Crop vigor / balance
* Physical improvement , Mechanical practices
ECONOMICS (RETURNS)
* Commercial scale
* Impact to health and environment care
* Benefit from yield / product
* Indirect income from health and environment care ??

ที่มา : FAO/WHO (2001), มกอช. (2546), และ ก.วก. (2543)

หลักการพื้นฐานของการผลิตพืชอินทรีย

       ในการผลิตพืชอินทรีย์มีหลักการพื้นฐาน (Basic aspects) ที่สำคัญและยอมรับกันโดยทั่วไป แบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่ม คือ

1.) เกณฑ์กำหนด (Requirements) ที่จะต้องปฏิบัติ

      • หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารดัดแปรพันธุกรรม
      • จะต้องมีการกำหนดขอบเขต ควบคุมและป้องกันพื้นที่จากการปนเปื้อน
      • มีการจัดการอย่างเป็นองค์รวม มีการตรวจสอบเพื่อการรับรองและการทวนสอบ

2.) คำแนะนำ (Recommendations) ให้ปฏิบัติ

      • ใช้และหมุนเวียนใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งในและระหว่างกิจกรรมในฟาร์ม
      • ผสมผสาน พึ่งตนเองและมุ่งสู่ความยั่งยืน
      • จัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความแข็งแรงและสมดุลของต้นพืช
      • จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและใช้เครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสม

3.) ผลตอบแทน (Returns) ของการปฏิบัติ

      • เป็นการลงทุนทางการค้า เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพดี ด้วยวิธีการเฉพาะ
      • แต่มีผลกระทบในด้านดีต่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
      • ปัจจุบันผู้ปฏิบัติยังได้รับผลตอบแทนจากทางผลผลิต ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเท่านั้น
      • ควรจะได้รับผลตอบแทนจากด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมด้วยจึงจะเกิดแรงจูงใจและมีความยั่งยืน