เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องสีฝัดข้าว

 

       เครื่องสีฝัดข้าว เป็นเครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยวจะใช้ทำงานหลังจากใช้เครื่องนวดข้าวแล้วซึ่งจะได้เมล็ดข้าว จากนั้นก็จะทำความสะอาดหรือคัดแยกสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าว เช่น ข้าวลีบ เศษฟางข้าว หรือข้อข้าว เป็นต้น มีลักษณะการทำงานโดยใช้ลมที่ถูกส่งมาจากใบพัดที่อยู่ภายในห้องเครื่องสีฝัดข้าวเป่าสิ่งสกปรกออกไป โดยใช้ต้นกำลังจากแรงคนหมุนใบพัดหรือเครื่องยนต์ไปขับใบพัดลมให้เกิดแรงลม ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้งานแล้ว