เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องนวดข้าว

        เครื่องนวดข้าวเป็นเครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งจะนำมาใช้งานในกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเกี่ยวข้าวหรือใช้เครื่องเกี่ยวข้าววางรายจะทำให้ได้ต้นข้าวพร้อมกับรวงข้าว ซึ่งเดิมการนวดข้าวจะใช้สัตว์ย่ำต้นข้าวหรือนำต้นข้าวมาฟาดกับพื้น กระด้งหรือยุ้ง ต่อมามีการประดิษฐ์เครื่องนวดข้าวสำหรับนวดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีการใช้งานมากนักเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว  โดยเครื่องนวดข้าวจะมี 2 แบบตามลักษณะของต้นกำลัง คือ ใช้แรงงานคน กับใช้เครื่องยนต์ 

เครื่องนวดข้าวที่ใช้แรงคน เป็นเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กใช้ภายในครัวเรือน มีลักษณะการ
ทำงานโดยการปั่นหรือถีบให้ลูกนวดหมุนโดยใช้แรงงานคน แล้วนำรวงข้าวมากระทบหรือนวดกับลูกนวดที่มีเดือยเพื่อที่จะรูดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง ในปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่บ้างเล็กน้อยในพื้นที่ชนบทห่างไกล

 

 

เครื่องนวดข้าวที่ใช้เครื่องยนต์ เป็นเครื่องนวดข้าวขนาดกลางเหมาะสำหรับใช้ภายในหมู่บ้าน
มีลักษณะการทำงานโดยให้ลูกนวดหมุนจากการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ที่มีขนาดอย่างน้อย 10 แรงม้า แล้วนำฟ่อนข้าวส่งเข้าไปในห้องลูกนวดที่มีความยาวประมาณ 6-8 ฟุต ทำจากซี่ตะแกรงของเหล็กเส้นแล้วทำการปั่นหรือหมุนให้ฟางข้าวกระทบหรือฟาดกับซี่เหล็กเส้นให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงข้าว ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ตามหมู่บ้านในชนบทต่างจังหวัด