เครื่องจักรกลและเขตกรรม

รถขนส่งข้าว

 

  

 

       การขนข้าวเปลือกออกจากแปลงนาส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้รถอีแต็กหรืออีแต๋น ส่วนที่จะไปขายที่โรงสีข้าวส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ 6 ล้อหรือ 10 ล้อ ปัจจุบันรถอีแต๊กหรืออีแต๋นจะประกอบขึ้นจากโครงรถยนต์เก่าแล้วนำเครื่องยนต์เล็กมาเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ซึ่งเป็นความสามารถ      ในการออกแบบและพัฒนารถขนส่งของเกษตรกร ที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์เล็กมา เป็นต้นกำลัง