เครื่องจักรกลและเขตกรรม

พรวนจาน

       พรวนจาน เป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่ทำหน้าที่ย่อยดินให้เล็กลงหรือละเอียดมากขึ้น หลังจากที่ไถดะ หรือไถแปรโดยใช้ไถหัวหมู พรวนจานส่วนใหญ่จะมีจำนวนจานมากกว่า 4 ใบต่อชุดขึ้นไปหรือมี 2-4 ชุด ลักษณะของใบจานจะอยู่ในแนวตรง มีแบบกลมเรียบหรือมีร่องฟันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานส่วนใหญ่จะใช้งานกับรถแทรกเตอร์