เครื่องจักรกลและเขตกรรม

แผ่นปรับระดับพื้นที่แปลงนา

     หลังจากมีการไถดะไถแปร หรือใช้โรตารีตีดินแล้ว ลักษณะของพื้นที่แปลงนายังมีความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่แปลงนามีความสูงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมีผลทำให้การป้องกันและกำจัดวัชพืชและโรคแมลงไม่ได้ผล รวมทั้งทำให้มีการระบายน้ำไม่ได้ จึงต้องมีการปรับระดับพื้นที่แปลงนาให้เท่ากันโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับพื้นที่แปลงนา ซึ่งเดิมจะใช้เป็นแผ่นไม้แต่ปัจจุบันจะเป็นแผ่นเหล็กเนื่องจากหาได้ง่ายโดยใช้ต้นกำลังเป็นรถไถเดินตาม

     ปัจจุบันมีอุปกรณ์การปรับระดับพื้นที่แปลงนาโดยใช้เทคโนโลยี GPS ซึ่งจะเป็นการกำหนดตำแหน่งและระดับความสูงของพื้นที่แปลงนาที่จะต้องปรับได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถทำให้ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและได้ปริมาณพื้นที่ที่มากขึ้น

 

การปรับระดับดินนา โดยเครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์


     เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์ มีการพัฒนามาแล้วกว่า 30 ปี ในการปรับระดับดิน   เพื่อการจัดการน้ำให้กระจายทั่วถึงทั้งแปลงและระบายออก โดยเครื่องมือในการปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์ มีองค์ประกอบหลัก คือ เครื่องส่งสัญญานเลเซอร์ (Lase transmitter) และระบบควบคุมการปรับระดับดิน (Grade control system) (Trimble Agriculture, 2014) และเมื่อต้องการใช้ระบบเลเซอร์มา     สั่งการในการปรับระดับผิวดินนั้น สิ่งที่ต้องทำ 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

  • สำรวจ (Survey) 
  • ออกแบบ (Design) 
  • ปรับระดับ (Level) 

 
     จากการศึกษาของ Nong-Lam university, Ho Chi Minh City รายงานผลของ          การใช้เลเซอร์ในการปรับพื้นที่นาตั้งแต่ปี 2004 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก IRRI ในเขตจังหวัด Bac Lieu, An Giang, และ Lam Dong และได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลจากแปลงนาเกษตรกร 16 ราย จากการทำนา 5 - 10 ฤดูปลูก หลังการปรับพื้นที่ดิน พื้นที่ 5 - 150 เฮกตาร์ ตั้งแต่ ปี 2008 - 2013 ได้ผลดีดังนี้


1.    รายรับเพิ่มขึ้น 260 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเฮคตาร์ต่อฤดูปลูก เพราะผลผลิตเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 0.62 ตันต่อเฮคตาร์ อยู่ในช่วง 0.38-1.0 ตันต่อเฮคตาร์
2.    ผลผลิตเพิ่มเฉลี่ย 0.6 ตันต่อเฮคตาร์
3.    ลดค่าแรงในการกำจัดวัชพืชลง 70 เปอร์เซ็นต์
4.    เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5-8 เปอร์เซ็นต์ โดยการนำเอาคันนาที่ไม่จำเป็นออก
5.    ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรดีขึ้น ลดการกลับตัวของเครื่องจักร (ทำงานเป็นทางยาว 
ลดเวลาและน้ำมันที่ใช้ในการกลับหัวแปลง)
6.    ประหยัดน้ำ ในแปลงที่มีพื้นดินแตกต่าง 100 มิลลิเมตร ต้องการน้ำในระดับ 100 
มิลลิเมตร เพิ่มเติม ซึ่งมากเป็นสองเท่าของระดับน้ำปกติที่ต้องการในการเพาะปลูก
7.    ลดความเสียหายในขณะเก็บเกี่ยวเพราะต้นข้าวตั้งตรงและมีความสูงสม่ำเสมอ
8.    หากคำนวณในพื้นที่ปลูกหนึ่งล้านไร่ ตัวเลขของการเพิ่มผลผลิต 5-8 เปอร์เซ็นต็จากการ
ทำนาปกติ เพียงปรับพื้นที่และนำคันนาที่ไม่จำเป็นออก จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50,000-80,000 ตันในแต่ละรอบการผลิต
9.    ประหยัดน้ำ โดยการเก็บตัวเลขจากการสูบน้ำเข้านาเพื่อรักษาระดับ 5 เซนติเมตร 
เพื่อป้องกันวัชพืชก่อนการปรับระดับและหลังการปรับระดับพบว่า เดิมชาวนาสูบน้ำ 7 ครั้ง ใช้น้ำมันจาก 4.0 ลิตรต่อเฮคตาร์ ปรับลดเหลือ 1.50 ลิตรต่อเฮคตาร์ ค่าน้ำมันลดลงคิดเป็น 63 เปอร์เซ็นต์
10.  ลดต้นทุนทางอ้อม สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อเฮคตาร์ (Inputs/ha) ดังนี้
        1)    ลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ลง 80 กิโลกรัม จากเดิม 200 กิโลกรัม เหลือ 120 กิโลกรัม
        2)    ลดสารเคมีและปุ๋ยลง 50 กิโลกรัม
        3)    ลดสารกำจัดวัชพืชลง 4 ลิตร (ADB-IRRI, 2010)

    การใช้เครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser land leveling) เป็นเพียงการจัดการผิวหน้าดินนาในกระทงนาเดียวกันที่ยังมีความต่างระดับกันอยู่บ้าง ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ำเสมอกันมากขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเพาะปลูกดีขึ้น ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอกันทั้งแปลงนา ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น และมีคุณภาพ    ของผลผลิตที่ดีสม่ำเสมอกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม วิธีการปรับระดับพื้นที่แบบนี้ เป็นการย้ายหน้าดินจากจุดที่มีระดับสูงไปถมเติมในจัดที่ระดับต่ำ ดังนั้น ในปีแรกหลังการปรับระดับการเจริญเติบโตของข้าวยังอาจจะไม่สม่ำเสมอ โดยมีสาเหตุจากความอุมสมบูรณ์ของดินที่ถูกย้ายไปตามหน้าดิน จึงต้องทำการศึกษาติดต่อกันอย่างน้อย 2 ฤดูปลูก เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของเทคนิคปรับระดับดินนาอย่างแท้จริง


    การปรับระดับดินนา โดยเครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์