การผลิตข้าวอินทรีย์

การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ยอมรับกันตามมาตรฐานในระดับสากล นั้น จำเป็นต้องปฏิบัติหรือจัดการให้ถูกต้องตามหลักการอย่างครบถ้วน ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการผลิต คือ การจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูก เทคนิควิธีการเพาะปลูก การจัดการผลผลิตจนถึงผู้บริโภค อย่างครบทุกมิติตามที่มีเกณฑ์กำหนดให้ปฏิบัติ

องค์ประกอบการผลิต(components)

  • การปฎิบัติตามเกณฑ์กำหนด(requisite implementation)
  • การตรวจสอบและการควบคุม(Inspection and control)
  • เอกสารแผนการผลิตและผลการตรวจสอบ(documents)
ภาพแสดงองค์รวม ( Holistic approuch) ของการผลิตพืชอินทรีย์