เครื่องจักรกลและเขตกรรม

ไถหัวหมู

ไถหัวหมู เป็นอุปกรณ์การเตรียมดินขั้นต้นหรือเรียกว่าไถบุกเบิกหรือไถดะ เพื่อทำหน้าที่พลิกกลบหน้าดินที่มีเศษฟางและวัชพืชขึ้นอยู่ รวมทั้งตากดินให้เชื้อโรคและแมลงที่เป็นศัตรูข้าวที่มีอยู่ในดินตายลง ลักษณะของขี้ไถยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่ซึ่งจะต้องมีการย่อยให้เป็นชิ้นเล็กต่อไป  โดยส่วนใหญ่ไถหัวหมู 1 ตัวจะมีหัวหมูอยู่ประมาณ 1-4 จานหรือบางตัวอาจมีชุดไถหัวหมูจำนวน 2 ชุดซึ่งสามารถสลับกันใช้งานได้ ปัจจุบันมีการใช้งานที่น้อยเนื่องจากเกษตรกรลดวิธีการเตรียมดินน้อยลงโดยใช้อุปกรณ์อื่นๆ แทน เช่น ไถพรวน จานพรวน หรือโรตารี เป็นต้น