เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องมือทุ่นแรงในการทำนา

เครื่องมือทุ่นแรงในการทำนา หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้มนุษย์ทำนาได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลดการใช้แรงงานคนให้น้อยลง ลดอาการเหนื่อยเมื่อยล้า ได้ปริมาณพื้นที่การทำงานมากขึ้น และยังสามารถลดเวลาการทำงานได้มากขึ้น

รวมทั้งยังทำให้เกิดประสิทธิผลจากการเพาะปลูกได้มากขึ้น และมีความปลอดภัยในการใช้งาน เครื่องมือทุ่นแรงในการทำนา ได้แก่ ไถหัวหมู  พรวนจาน เครื่องปรับระดับดิน และโรตารี เป็นต้น