เครื่องจักรกลและเขตกรรม

คราดไถนา

คราดไถนา หรือ คราดนา เป็นอุปกรณ์เตรียมดินชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับในการรวบรวมเศษหญ้าที่หลงเหลืออยู่ในแปลงนาหลังจากมีการไถดะและไถแปรแล้วเอาออกจากแปลงนา โดยส่วนใหญ่ตัวคราดนาสมัยก่อนจะทำจากไม้เนื้อแข็งส่วนหมุดหรือซี่ฟันจะทำจากไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งเป็นลิ่มตอกเข้าไปในตัวคราด โดยจะทำเป็นช่องฟันซี่ๆ โดยมีระยะห่างพอสมควรเพื่อใช้คราดหรือรวบรวมหญ้าในแปลงนาให้เป็นกอง ๆ ใช้ต้นกำลังจากสัตว์ เช่น วัวและควาย เป็นต้น ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว