การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

        ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสูตรสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปี และลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท

        สารตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวมอยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสูตรสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท

        การผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ใช้เอง คือ การนำแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ เช่น 18-46-0, 46-0-0, 21-0-0, 0-0-60 มาผสมให้เข้ากันตามตารางผสมปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นและสามารถผสมได้ทุกสูตรที่มีขายในท้องตลาด

อุปกรณ์


เครื่องชั่งขนาด 25-50 กก., พลั่วหรือจอบ, ถังและขันพลาสติก, แม่ปุ๋ย


ตารางผสมปุ๋ยเคมี

ขั้นตอนการผสมปุ๋ย

            เลือกสูตรและอัตราการใช้ตามคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณ และชั่งแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดจากตาราง นำแม่ปุ๋ยที่ชั่งได้เทลงบนพื้นเรียบและแห้ง ใช้จอบ  พลั่ว ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนย้ายไปไร่นา การหว่านหรือใส่ต้องใส่ปริมาณน้อยกว่าเดิมเพราะไม่มีสารตัวเติม

         ข้อดี

 • ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม/ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
 • ใช้ปุ๋ยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
 • สูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูกกว่า
 • ถ้าชำนาญสามารถปรับสูตรได้
 • มีปุ๋ยใช้ทันเวลา

 ข้อจำกัด

 • เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
 • ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน
 • แม่ปุ๋ยมีขายไม่ครบทั้ง 3 ชนิด ในบางพื้นที่
 • แหล่งขายแม่ปุ๋ยมีน้อย
 • ต้องอ่านเข้าใจจึงทำได้
 • ต้องมีตารางผสมปุ๋ย

ปุ๋ยที่ขายในท้องตลาดและสารตัวเติม

 

ปุ๋ยสำเร็จ
สารตัวเติม
ปุ๋ยสำเร็จ
สารตัวเติม
9-3-9
61
12-3-6
57
16-4-0
59
18-4-5
46
10-5-9
56
11-6-4
60
16-4-5
50
16-4-4
52
16-14-0
46
14-4-9
49
16-4-8
46
16-6-5
47
18-6-4
45
18-11-5
37
6-18-12
40
16-20-0
38
15-15-6
37
16-4-6
49
18-11-5
37
16-10-4
44
18-10-6
37
16-8-8
40
15-5-14
36
15-5-5
51
14-14-14
36
18-6-6
41
4-16-24
25
20-10-5
34
25-7-7
24
6-12-24
30
14-9-20
23
16-8-14
30
15-15-15
22
7-13-19
34
16-9-18
22
12-10-18
30
12-24-12
22
16-16-8
29

 


การใช้แม่ปุ๋ยผสมคิดจาก 100 กิโลกรัม

 

ปุ๋ยสูตร
น้ำหนักแม่ปุ๋ยที่ใช้ (กก.)
ตัวเติม (กก.)
18-46-0
46-0-0
0-0-60
16-20-0
44
18
0
38
16-16-8
35
22
14
29
15-15-15
33
20
25
22
13-13-21
29
17
35
19
12-24-12
52
6
20
22
9-24-24
52
-
40
8
16-8-14
18
28
24
30
18-12-6
26
30
10
34
3-10-30
22
-
50
28
18-10-6
22
31
10
37
19-19-19
42
25
32
1
25-7-7
16
48
12
24
21-7-14
16
40
24
20
8-16-24
35
4
40
21