เครื่องจักรกลและเขตกรรม

รถแทรกเตอร์ (tractor)

รถแทรกเตอร์ เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นต้นกำลังในการออกแรงฉุดลากหรือดันเครื่องมือทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ ทดแทนแรงงานคนและสัตว์ เช่น ไถหัวหมู โรตารี พรวนจาน เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องพ่นยา หรือเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันรถแทรกเตอร์ถือเป็นหัวใจหลักของการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การปลูก การเขตกรรม หรือการเก็บเกี่ยว เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สามารถทำงานได้ในปริมาณพื้นที่จำนวนมากต่อหน่วยเวลา ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและใช้เวลาในการงานน้อย

รถแทรกเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของกำลังแรงม้า และลักษณะของการขับเคลื่อน

รถแทรกเตอร์แบ่งตามกำลังแรงม้า สามารถแบ่งออกได้เป็น

1. รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดกำลังและแรงในการขับเคลื่อนน้อยกว่า 40 แรงม้า

2. รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง มีขนาดแรงม้าระหว่าง 41 – 80 แรงม้า

 

 

 

 

3. รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดแรงม้ามากกว่า 81 แรงม้าขึ้นไป

 

รถแทรกเตอร์แบ่งตามลักษณะการขับเคลื่อน สามารถแบ่งออกได้เป็น

1. รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 2 ล้อ มีหลักการทำงาน โดยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง

 

2. รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีหลักการทำงาน โดยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าและหลัง โดยส่วนใหญ่รถแทรกเตอร์ประเภทนี้ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แบบ 2 ล้อหรือ 4 ล้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับต้องการกำลังขับที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

รถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทำนาจะเป็นรถแทรกเตอร์ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางและเป็น รถแทรกเตอร์ที่มีการขับเคลื่อนทั้งแบบ 2 ล้อ และ 4 ล้อ