เครื่องจักรกลและเขตกรรม

รถไถเดินตาม

     รถไถเดินตาม เป็นเครื่องจักรกลต้นกำลังอีกชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวไปขับเคลื่อน ล้อรถไถ โดยออกแรงลากจูงหรือฉุดลากเครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่างๆ เช่น พรวนจาน ไถหัวหมู เครื่องหยอดเมล็ด เป็นต้น

     ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนาส่วนใหญ่นิยมใช้รถไถเดินตามกันมากขึ้น ซึ่งมีความคล่องตัวสามารถทดแทนแรงงานของวัวและควาย รวมทั้งยังมีราคาถูกกว่ารถแทรกเตอร์ เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเองได้

     ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกําลังในการไถเตรียมดิน นอกจากนั้นยังสามารถนําไปใช้เป็นต้นกําลังในการทํางานอื่นๆ ได้อีก เช่น ใช้ลากเครื่องปลูกพืช ลากจูงรถพ่วงขนถ่ายสิ่งของต่างๆ เครื่องยนต้ของรถไถสามารถใช้เป็นต้นกําลังในการฉุดเครื่องสูบนํ้าได้อีกด้วย

     รถไถเดินตามที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากแล้วจะขนาดตั้งแต่ 8-14 แรงม้า ซึ่งจะมีเครื่องยนต์และโครงสร้างการทํางานของเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนสามารถซ่อมแซมปรับแต่งและบำรุงรักษาได้ง่าย ยังมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะของงานได้เป็นอย่างดี