เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

          เครื่องเกี่ยวนวดข้าวหรือรถเกี่ยวข้าว เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งแต่เดิมในการเกี่ยวข้าวจะใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าว แต่ต่อมาเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรขึ้น ทำให้ไม่มีแรงงานมารับจ้างเกี่ยวข้าวจึงเกิดความเสียหายขึ้นในเชิงเศรษฐกิจเป็นอันมาก

 

         ต่อมาได้นำรถเกี่ยวนวดข้าวจากต่างประเทศมาใช้ และปรับปรุงพัฒนาจนเหมาะสมกับการปลูกข้าวในประเทศ  จึงทำให้เข้ามาบทบาทความสำคัญในภาคเกษตรมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันเนื่องจากเกษตรกรมีการขายข้าวสดกันมากขึ้นเนื่องมาจากสภาวะการขึ้นลงของราคาข้าวมีความผันผวนมาก เกษตรกรจึงจะต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวให้ทันการขายที่ได้ราคาสูง โดยนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายทั้งในรูปของข้าวสด และบบนำไปตากให้แห้งก่อนนำไปจำหน่าย    

 

        เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งยังการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นตัวรถที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการสร้างให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวจะใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังขนาด 70-400 แรงม้า สมรรถนะในการทำงานของเครื่องประมาณ 30-60 ไร่ต่อวัน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ ชุดล้อโน้ม ชุดช่วงล่างหรือตีนแทรก ชุดลูกนวดและเครื่องยนต์ต้นกำลัง เป็นต้น

 

         ในปัจจุบันเครื่องเกี่ยวนวดข้าวได้มีการพัฒนาในเรื่องของการใช้วัสดุเหล็กสแตนเลส เพื่อความคงทนต่อการขัดสีหรือสึกกร่อนของเมล็ดข้าว รวมทั้งระบบการขับเคลื่อนที่มีพละกำลังมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณการทำงานต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

 

          แต่ผลจากการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมากขึ้นก็มีผลทำให้โครงสร้างของดินมีการยุบตัว     หรือเป็นตมมากขึ้น เมื่อใช้เครื่องจักรอื่นตามก็จะทำให้จมหรือติดได้