เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว

แผนที่ศักยภาพการผลิตข้าว ภาคเหนือตอนล่าง

 

ความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดินนา ภาคเหนือตอนล่าง

ระดับผลผลิตข้าวของเกษตรกร ภาคเหนือตอนล่าง

ศักยภาพการผลิตข้าวของดินนา ภาคเหนือตอนล่าง