เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว

แผนที่ศักยภาพการผลิตข้าว ภาคเหนือตอนบน

 

ความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดินนา ภาคเหนือตอนบน

 

ระดับผลผลิตข้าวของเกษตรกร ภาคเหนือตอนบน

 

ศักยภาพการผลิตข้าวของดินนา ภาคเหนือตอนบน