เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว

แผนที่ศักยภาพการผลิตข้าว ภาคตะวันตก

 

ความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดินนา ภาคตะวันตก

ระดับผลผลิตข้าวของเกษตรกร ภาคตะวันตก

ศักยภาพการผลิตข้าวของดินนา ภาคตะวันตก