ความเป็นมาขององค์ความรู้เรื่องข้าว (Rice Knowledge Bank- RKB)

          องค์ความรู้เรื่องข้าว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ในการจัดทำภายใต้โครงการ Implementation of Linking Extension and Research Needs through Information Technology (LEARN-IT) โดยการร่วมดำเนินระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิจำเนียรสาระนาค ในปี 2549-2551