คลิปวีดีโอ


การดำเนินงานจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว