ติดต่อเรา

กองวิจัยและพัฒนาข้าว
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2579-7892 แฟกซ์ 0-2561-1732, 0-2579-7559
อีเมล์ : brrd_rd@rice.mail.go.th