คลิปวีดีโอ


ข้าวสายพันธุ์ใหม่ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มผลผลิต ใช้น้ำน้อยข้าวพันธุ์-กข57


ข้าวพันธุ์-กข59

กรมการข้าว นาแปลงใหญ่กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 1


กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 2


กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 3


กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 4


กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 5


กรมการข้าว นาแปลงใหญ่ ตอนที่ 6

การทำนาเปียกสลับแห้งการทำนาเปียกสลับแห้ง


นวัตกรรมทำนาเปียกสลับแห้งในภาวะน้ำน้อย

วีดีโออื่นๆการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว


ลดต้นทุนการทำนา