ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว

ผลิตภัณฑ์จากข้าว

องค์ประกอบภายในเมล็ดข้าว

คุณภาพเมล็ดข้าวทางเคมี


แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

กลุ่มที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร (Food)


กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากข้าว


บรรจุภัณฑ์ข้าว