พิมพ์

 

นาแปลงใหญ่ในความดูแลของกรมการข้าว

 

พื้นที่นาแปลงใหญ่ ปี 60