ข้อูลเชื่อมโยงมาจากหน่วยงานภายนอก

สถานการณ์การผลิตข้าว สถานการณ์การราคาข้าว สถานการณ์ศัตรูข้าว สถานการณ์น้ำและภัยพิบัติ
การเพาะปลูกข้าวของประเทศ ราคาขายส่ง ข้าว ผลิตภัณฑ์ และกระสอบป่าน
(กรมการค้าภายใน)
รายงานการระบาดของศัตรูข้าว
(สำนักวิจัยข้าว:กรมการข้าว
)
สถานการณ์น้ำในเขตชลประทาน-รายวัน
(กรมชลประทาน) 
พื้นที่ปลูกข้าวรายปักษ์(GISTDA) ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกข้าว
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ระบบข้อมูลแปลงเฝ้าระวังศัตรูพืช
(กรมส่งเสริมการเกษตร)
สถานการณ์ปริมาณน้ำฝน รายวัน
(กรมอุตตุนิยมวิทยา)
พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน
รายสัปดาห์
(กรมชลประทาน)
ราคาข้าวรายวัน
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  สถานการณ์น้ำท่วม (GISTDA)
พื้นที่ปลูกข้าวรายปี (สศก) สถิติการส่งออกข้าว
(กรมการค้าต่างประเภท)
  สถานการณ์ภัยแล้ง(GISTDA)
พื้นที่ปลูกข้าวรายปี
(กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา)
ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออกข้าว
(กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา)
   สถานการณ์น้ำในเขตชลประทานรายวัน-ย้อนหลัง
(กรมชลประทาน)

พื้นที่ปลูกข้าวเทียบพื้นที่เป้าหมายส่งเสริม
ปลูกข้าวปี2560 
(GISTDA)

     
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว Rice Outlook
(กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา)
  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
(กรมชลประทาน)
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว
S1,S2,S3,N(กรมพัฒนาที่ดิน)

ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่-นา
รายเดือนและสัปดาห์ 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

  สถานการณ์น้ำรายวัน
(กรมทรัพยากรน้ำ)
ความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกข้าว
(IRiceZoning: กรมการข้าว)

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออก
(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)

  ข้อมูลภูมิอากาศบนกูเกิ้ลเอิร์ธ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
พันธุ์ข้าวที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

รายงานสรุปมูลค่าการส่งออกของไทย 
(การค้าไทย)

  ระบบจัดการฐานข้อมูลบรรเทาสาธารณะภัย
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย)
พันธุ์ข้าวที่ปลูกรายจังหวัด อำเภอ ตำบล
(IRiceZoning: กรมการข้าว)
    ติดตามสถานการณ์น้ำ
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร)
วันเก็บเกี่ยวและพื้นที่เก็บเกี่ยว     บันทึกเหตุการณ์น้ำ
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร)
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวรายปี
(สศก)

    ติดตามสภาพอากาศ
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร)
ปริมาณผลผลิต      
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวรายไตรมาส
(GISTDA)
     
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวรายปี
(สศก)
     
ข้อมูลภายในกรมการข้าว
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว     
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
   
   
© ALLROUNDER