โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง เป็นป่าดิบชื้น ห่างไกลความเจริญ  ขาดแคลนการสาธารณูปโภค  ประปา  ไฟฟ้า  ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง  ฐานะยากจน  ดำเนินกิจกรรมการปลูกข้าวไร่และข้าวนาปีบางส่วนผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานราชการต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนองพระราชดำริ        “ช่วยเหลือราษฎรปลูกข้าวให้พอกิน”

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

          ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
                    หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ๔ ช่วงอายุคน ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของราษฎรนั้นพบว่า ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือในหมู่บ้านนั้นมักจะปลูกบ้านอยู่ใกล้กับแหล่งที่ทำกินและใกล้กับลำห้วย ซึ่งเมื่อเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านทุ่งต้นงิ้ว นั้นมีประชากรประมาณ ๑๓ ครัวเรือนและได้เพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านถึง ๙๘ ครัวเรือน รวม ๔๖๙ คน

          ที่ตั้งขนาดและที่ตั้ง
                    ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ ๑๑ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด  ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง ๙๐๐ เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น  ๔๓,๐๓๙  ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย  ๑๓๓  กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง  ๗๕  กิโลเมตร  ท้องที่ พิกัดตามแผนที่ มาตรา ๑: ๕๐,๐๐๐ ๔๗ Q MV ๓๘๑-๐๗๒ ระหว่าง ๔๖๔๓-I

          อาณาเขต

                   มีอาณาเขตบริเวณเป็นเนื้อที่ประมาณ ๒๒ ตารางกิโลเมตร (๑๓,๗๕๐ ไร่) ทิศเหนือติดกับบ้านบรอโกร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ทิศใต้ ติดกับบ้านเลอะตอ, บ้านห้วยโม่ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดกับบ้านป่าดง, บ้านแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดกับตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

          ลักษณะสภาพโดยทั่วไป

 
                   สภาพป่า

                              ลักษณะทางกายภาพทั่วไปเป็นป่าเขาต้นน้ำ มีเขาสูงชัน หมู่บ้านอยู่กระจัด กระจาย มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน

                    สภาพอากาศ

                              สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูฝนมีฝนตกชุกมาก ฤดูหนาว มีอากาศหนาวเย็น และในฤดูร้อนมีอากาศ ค่อนข้างร้อน ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๓ องศาเซลเซียส สูงสุด ๑๖ องศาเซลเซียส ฤดูฝน ปริมาณน้ำฝน ๘๘๑.๔ มม./ ปี  มีปริมาณการตกของฝน  ๑๐  ช่วงของฝน  การทิ้งช่วงของฝนเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๘ องศาเซลเซียส  ฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒ องศาเซลเซียส  สูงสุด ๓๖ องศาเซลเซียส

                    สภาพดิน
                              สภาพดินทั่วไป เป็นดินร่วนมีสีดำ (ดินดอย) ดินมีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

                    ทรัพยากรน้ำ
                              บ้านทุ่งต้นงิ้วมีบ่อน้ำซึม อายุราว ๑๐๐ ปี น้ำมีลักษณะใส ชาวบ้านทุ่งต้นงิ้วใช้น้ำจากบ่อนี้ในการบริโภค มีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย มีน้ำไหลตลอดปี คือ
                               ๑. ลำห้วยทุ่งต้นงิ้ว เป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ตื่น ต้นน้ำเกิดจากดอยแปเป้ออยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านปอลือเลโค๊ะ ไหลผ่านบ้านทุ่งต้นงิ้ว มีความยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี

                               ๒. ลำห้วยเสือ เป็นลำห้วยสาขาของห้วยทุ่งต้นงิ้ว ต้นน้ำเกิดจากเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านทุ่งต้นงิ้ว มีความยาวประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งน้ำอุปโภคในชุมชน

                    ทรัพยากรป่าไม้  
                              สภาพป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบเขา ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งอาหารที่ชุมชน นำมาบริโภคในครัวเรือนพบปัญหาการแผ้ว ถางป่า เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำไร่ เลื่อนลอย และตัดไม้เพื่อสร้างบ้าน

                    พรรณพืชและพันธุ์สัตว์

                              ชนิดป่าเป็นป่าผลัดใบ (เต็งรังที่ระดับความสูง  ๗๐๐-๘๐๐ เมตร) พรรณพืชที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง  พลวง  เหียง  มะขามป้อม  แสลงใจ  ฯลฯ  ตั้งแต่ระดับความสูง  ๘๐๐   ขึ้นไปมีสภาพเป็นป่าดิบเขาระดับต่ำ  พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่  ไม้สกุลก่อ  พลับป่า  กางขี้มอด  ลำไย      ป่าติ้วเป็นไม้เบิกนำเนื่องจากสภาพเป็นป่าฟื้นฟู  ผ่านการทำไร่  แต่ถูกทิ้งร้างไว้  สำหรับสัตว์ป่านั้น  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับการยืนยันจากราษฎรและได้ยินเสียงร้องอยู่บ้าง  ได้แก่  เก้ง      หมูป่า  ส่วนตามลำห้วยพบสัตว์น้ำและสัตว์เลื่อยคลานต่างๆ อาทิ ปลาก้าง ปลาแก้มช้ำ  เต่าปูลูหรือแม้แต่จิ้กจกน้ำหรือซาลาแมนเดอร์ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่พบได้ยาก

                    การคมนาคม

                              เส้นทางการคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปตามทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่ – ฮอด- แม่สะเรียง หมายเลข ๑๐๘ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓๘ กิโลเมตร ถึงทางแยกซ้ายไป อำเภออมก๋อย และต่อไปยัง บ้านแม่ตื่นเป็นระยะทางประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร มีสภาพถนนเป็นทางลูกรัง สูงชัน และแคบ การคมนาคมไม่สะดวก เดินทางได้เฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กขับเคลื่อนสี่ล้อ และรถจักรยานยนต์เท่านั้น

                    ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม
                              ชาวบ้านทุ่งต้นงิ้วส่วนใหญ่ประมาณ ๙๐ % นับถือผี และอีก ๑๐% นับถือศาสนาคริสต์ มีความเชื่อว่าทุกบ้านจะมีผีคอยรักษาจึงมีประเพณีการเลี้ยงผีบ้านผีเรือน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม มีการร้องรำทำเพลงกันทุกบ้าน โดยมีเครื่องเซ่น คือ หมู ไก่ ขนุน ข้าว และเหล้า พิธีกรรมต่างๆ จะมีเครื่องเซ่นที่แตกต่างกันไป และมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าว่า ป่านั้นมีผีป่า – ผีดอย คอยดูแลป่าอยู่ เพราะฉะนั้นหากชาวบ้านจะเข้าไปตัดต้นไม้แต่ละครั้งต้องมีพิธีเลี้ยงผีป่า – ผีดอย ว่าต้องการตัดไม้ไปทำอะไร จำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นหากไม่จำเป็นชาวบ้านจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า

                    เศรษฐกิจชุมชน
                              ชาวบ้าน บ้านทุ่งต้นงิ้วเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ทำอาชีพการเกษตรเพื่อยังชีพโดยปลูกข้าวไว้กินเองเพียงปีละ ๑ ครั้ง โยอาศัยพื้นที่รายระหว่างหุบเขาและไหล่เขาเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๗๗๕ ไร่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือ การทำนาแบบขั้นบันได มีรายได้สูงสุดเฉลี่ย ๒,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน

                    สภาพปัญหาหลักของชุมชน

                              - ราษฎรไม่สามารถปลูกข้าวในนา และทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง
                              - มีการบุกรุกทำลายป่ากระจัดกระจายโดยทั่วไปเพื่อทำไร่หมุนเวียน

          เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดปัญหาการผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค

          สถานที่ดำเนินการ
                    หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

          เป้าหมาย                
                    ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและลดปัญหาการผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค

          ๑. กิจกรรมการพัฒนาพันธุ์
                    ๑. การทดสอบพันธุ์ข้าวต้านทานแมลงบั่ว
          วิธีการดำเนินการ
                    ๑. คัดเลือกสายพันธุ์/พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงบั่วที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์หรือจากการปรับปรุงพันธุ์
                    ๒. ปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมของเกษตรกรแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
                    ๓. บันทึกเปอร์เซ็นต์การทำลายของแมลงบั่ว
                    ๔. วิธีการปลูก การดูแลรักษาและการปฏิบัติอื่นๆตามแบบของเกษตรกร
                    ๕. ประเมินการยอมรับของเกษตรกร

          ผลการดำเนินงาน
                    คัดเลือกข้าวสายพันธุ์ IR ๗๗๙๕๔-๙๘-๓๔-๓ จากการทดลองการเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงนาราษฏร์ ชุดข้าวเจ้า อายุกลางโครงการวิจัยและพัฒนาข้าวนาสวนน้ำฝน ซึ่งจากการทดสอบความต้านทานแมลงบั่วในสภาพโรงเรือนและสภาพธรรมชาติ พบว่า ค่อนข้างต้านทานแมลงบั่ว นำปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ท้องถิ่น (พันธุ์เกษตรกร) แบบกระบวนการมีส่วนร่วม เกษตรกรร่วมทดสอบ จำนวน ๕ ราย  ตกกล้าเดือนมิถุนายน ปักดำเดือนกรกฎาคม จากการสอบถามเกษตรกรพบว่าข้าวสายพันธุ์ IR ๗๗๙๕๔-๙๘-๓๔-๓  ไม่พบการทำลายของแมลงบั่วในระยะแตกกอ  เนื่องจากอายุหนักกว่าพันธุ์เกษตรกร ประมาณ ๒๐ วันและพันธุ์ข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่สามารถดูแลรักษาให้ถึงระยะเก็บเกี่ยวได้  จากการสอบถามเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ ให้ความสนใจและต้องการพันธุ์ข้าวต้านทานแมลงบั่ว สำหรับทดสอบในปีต่อไป แต่อายุการเก็บเกี่ยวควรใกล้เคียงกับพันธุ์ของเกษตรกรที่ปลูกอยู่เดิม 

          ตารางที่ ๑ รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมทดสอบการปลูกข้าวสายพันธุ์ต้านทานแมลงบั่ว

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

๑.นายพะดิ     คชเดชาชัย
๒.นายสุรพล   วาสนาดียิ่ง
๓.นายแปร์ดา  ยศยิ่งอภิราม
๔.นายพะดือเก่ ยศยิ่งอภิราม
๕.นายโทะดิ    ภัสสรวิสิษฐ์

๕๒/๑ หมู่ ๗  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
หมู่ ๗  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
๑๒๔  หมู่ ๗  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
๒๗๘  หมู่ ๗  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
๖๘/๒ หมู่ ๗  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่

๒๕๐๑๘๐๑๑๒๕๙๐๔

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๔๘๑๓
๓๖๓๐๔๐๐๑๐๗๐๓๑
๓๖๓๐๔๐๐๑๐๖๒๓๙

          ๒. กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ
                    ๑. การวิเคราะห์พื้นที่และทบทวนข้อมูลพื้นที่โครงการ  
          วิธีการดำเนินการ
                    - จัดทำประชาคมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพื้นฐานการผลิตข้าวประเด็นปัญหา สาเหตุการผลิตข้าว แนวทางการดำเนินงานและความต้องการของเกษตรกร
                    - บันทึกวันเดือนปีที่ดำเนินการ รายชื่อ-ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชนของเกษตรกรที่เข้าร่วมวิเคราะห์พื้นที่

          ผลการดำเนินงาน
          ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

          ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม
                    ชาวบ้านทุ่งต้นงิ้วส่วนใหญ่ประมาณ ๙๐ % นับถือผี และอีก ๑๐% นับถือศาสนาคริสต์ มีความเชื่อว่าทุกบ้านจะมีผีคอยรักษาจึงมีประเพณีการเลี้ยงผีบ้านผีเรือน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคม มีการร้องรำทำเพลงกันทุกบ้าน โดยมีเครื่องเซ่น คือ หมู ไก่ ขนุน ข้าว และเหล้า พิธีกรรมต่างๆ จะมีเครื่องเซ่นที่แตกต่างกันไป และมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าว่า ป่านั้นมีผีป่า – ผีดอย คอยดูแลป่าอยู่ เพราะฉะนั้นหากชาวบ้านจะเข้าไปตัดต้นไม้แต่ละครั้งต้องมีพิธีเลี้ยงผีป่า – ผีดอย ว่าต้องการตัดไม้ไปทำอะไร จำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นหากไม่จำเป็นชาวบ้านจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า

          เศรษฐกิจชุมชน
                    ชาวบ้าน บ้านทุ่งต้นงิ้วเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ทำอาชีพการเกษตรเพื่อยังชีพโดยปลูกข้าวไว้กินเองเพียงปีละ ๑ ครั้ง โดยอาศัยพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและไหล่เขาเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๗๗๕ ไร่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือ การทำนาแบบขั้นบันได มีรายได้สูงสุดเฉลี่ย ๒,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน
และปัจจุบันมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 

          สภาพปัญหาหลักของชุมชน
                    - ราษฎรไม่สามารถปลูกข้าวในนา และทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง
                    - มีการบุกรุกทำลายป่ากระจัดกระจายโดยทั่วไปเพื่อทำไร่หมุนเวียน

          ข้อมูลพื้นฐานการผลิตข้าว
                    จำนวนประชากร ๙๘ ครัวเรือน ปลูกข้าวนา จำนวน ๕๑ ครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกได้แก่พันธุ์ ข้าวหลวงสันป่าตอง บือแม้วพะโด๊ะ บือโป๊ะโละ บือวาโจ๊ะ ปลูกข้าวไร่จำนวน ๑๑ ครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกได้แก่พันธุ์ ข้าวเหนียว บือโซ บือทอละ บือทอแม และปลูกข้าวนาและข้าวไร่ จำนวน ๑๔ ครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกได้แก่พันธุ์ ข้าวเหนียว บือโซ บือทอละ บือทอแม บือมือ บือโป๊ะโละ  ผลผลิตข้าวบางครัวเรือน ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ขาดแคลนข้าวบริโภคประมาณ ๑-๒ เดือน  แนวทางแก้ปัญหาโดยการซื้อหรือรับจ้างภายในหมู่บ้านที่มีผลิตข้าวเหลือจากการบริโภค

          ปัญหาการผลิตข้าว
                    ๑. พื้นที่ถือครองในสภาพนาไม่เพียงพอกับจำนวนประชากร
                    ๒. ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูข้าว เช่นแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
                    ๓. ปัญหาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเช่น ฝนแล้งต้นฤดูเป็นบางปี ความต้องการของเกษตรกร
                    ๑.  ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลงศัตรูข้าวและการป้องกัน กำจัด
                    ๒.  ต้องการพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง  ต้านทานโรคและแมลง

          ตารางที่ ๒  รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมวิเคราะห์พื้นที่ 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

บัตรประจำตัวประชาชน

นายก่อกู

ภัสสรวิศิษย์

 

นายบุญเลิศ

อำไพรมากุล

 

นายโท๊ะดิ๊

ภัสสรวิศิษย์

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๖๒๓๙

นายคือเก่

ยศยิ่งอภิราม

 

นายพะเลโพ

ปานชีชา

 

นายจะนะ

หยอดสายธาร

 

นายแบร์ดา

ยศยิ่งอภิราม

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๔๘๑๓

นายมึโพ

กนิภิรมย์

 

นายพะละดา

สงัดสกล

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๗๔๘๑

๑๐

นายมะนู

อาชาทวีป

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๓๘๓๓

๑๑

นายพะโหง่พอ

กิจจากจิตดาการ

๓๖๓๐๔๐๐๑๐๓๑๙๑

๑๒

นายนุเซ่

กูโซ่อนันต์

 

๑๓

นายสุรพล

วาสนาดียิ่ง

 

๑๔

นายพะดี

คชเดชชัย

๒๕๐๑๘๐๑๑๒๕๙๐๔

๑๕

นายโป่ลู

พิระชาญชัย

 

๑๖

นายมิจะ

บงกชร

 

๑๗

นายนิดแฮ

นทีภูเขียว

 

          ๒. การจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
                    รายละเอียดการเรียนรู้
                              - การเตรียมเมล็ดพันธุ์
                              - การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
                              - การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว
                              - การใส่ปุ๋ย
                              - การผลิตเมล็ดพันธุ์
                              ฯลฯ

          วิธีการดำเนินงาน
                    ๑. ลงทะเบียนเกษตรกรและบันทึกภาพเกษตรกรแต่ละราย
                    ๒. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรทราบ
                    ๓. คัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่
                    ๔. กำหนดแผนการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง
                    ๕. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้
                    ๖. การบันทึกข้อมูล
                              ๖.๑ วันเดือนปีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                              ๖.๒ รายชื่อ-ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน พร้อมบันทึกภาพเกษตรกรแต่ละรายที่เข้ารับการเรียนรู้
                              ๖.๓ เรื่องและรายละเอียดการเรียนรู้
                              ๖.๔ รายชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน เกษตรกรที่นำไปใช้ประโยชน์

          ผลการดำเนินงาน
                    ๑. การเตรียมเมล็ดพันธุ์
                    ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้  การเตรียมเมล็ดพันธุ์  โดยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปตกกล้า เริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ใส่ถังน้ำแล้วเทน้ำลงไปให้ท่วมเมล็ดพันธุ์ จากนั้นใช้มือหรือไม้กวนเมล็ดพันธุ์ในถังให้ทั่ว เพื่อแยกเมล็ดที่สมบูรณ์และเมล็ดลีบออกจากกัน เมล็ดที่จมจะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ เมล็ดที่ลอยน้ำให้ใช้มือซาวหรือใช้กระชอนตักออก
เมล็ดพันธุ์ที่เหลือให้ใส่กระสอบแล้วแช่น้ำทิ้งไว้ ๒ คืนและหุ้มไว้จนเมล็ดข้าวงอกเป็นตุ่มตาจึงนำไปหว่านในแปลงกล้า

                    ๒. การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
                    ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้  การเตรียมแปลงเพาะกล้า เริ่มจากการปรับพื้นแปลงให้เรียบและสม่ำเสมอ วางกระบะเพาะกล้าให้เป็นแถวตามความยาวของกระบะ แถวๆละ ๓ กระบะ แต่ละแถวห่างกันประมาณ  ๒๐-๒๕ เซนติเมตร หว่านดินที่ทุบพอละเอียดลงบนกระบะเพาะครึ่งหลุม หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวตามให้ได้ประมาณ ๓-๔ เมล็ดต่อหลุมและหว่านดินกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้พอแค่ปากหลุม ใช้วัสดุคลุมทับเช่น กระสอบป่านคลุมเพื่อความคุมความชื้นและป้องกันเมล็ดพันธุ์ข้าวกระเด็น เวลาฝนตกหรือรดน้ำ  รดน้ำให้ชุ่มเช้าและเย็น ประมาณ ๔-๕ วันหากต้นข้าวงอก ให้นำวัสดุคลุมออกหรือต้นข้าวงอกพ้นวัสดุคลุม ประมาณ ๑ เซนติเมตร  อายุกล้าประมาณ ๑๕-๒๐ วันหรือสูงประมาณ ๕ นิ้วก็สามารถนำไปโยนได้  เนื่องจากวิธีการโยนกล้าไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้ จึงให้ความรู้เรื่องการเตรียมแปลงนาสำหรับการโยนกล้า  การควบคุมระดับน้ำในแปลงนาก่อนโยนควรให้สูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตรหรือประมาณท่วมหลังมือ  หากสภาพดินในแปลงนาบางแปลงเป็นดินร่วนปนทราย แนะนำให้ปลูกทันทีหลังจากทำเทือก  ก่อนเคลื่อนย้ายกระบะต้นกล้าไปโยน งดให้น้ำ ๓-๔ วัน เพื่อให้รากที่หยั่งลงไปในดินหลุดขาดออกจากต้นกล้า จับรวบปลายต้นกล้าแล้วดึงต้นกล้าให้หลุดจากหลุมประมาณรวบละ ๑๐-๑๒ หลุมต้นกล้า   แล้วโยนลงในแปลงนาที่เตรียมไว้ กะระยะห่างระหว่างต้นกล้า ประมาณ ๒๐-๒๕ เซนติเมตรและควรให้ดินที่เกาะบริเวณรากต้นกล้าจมลงไปในดินของแปลงนาให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็ว ประมาณ ๔-๕ วัน ต้นกล้าที่โยนเริ่มตั้งตัว ให้ควบคุมระดับน้ำตามปกติเพื่อป้องกันการระบาดของวัชพืช การดูแลรักษาอื่นๆเหมือนการปลูกโดยทั่วไป
จากการประเมินความพึงพอใจ การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า พบว่าพึงพอใจ และให้ความคิดเห็นว่า การใช้เมล็ดพันธุ์และแรงงานปลูกน่าจะประหยัดกว่าการปักดำ ในฤดูกาลต่อไปมีความสนใจและต้องการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการโยนกล้า

                    ๓. การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว
เรียนรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในพื้นที่ เช่น แมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และวิธีการป้องกันและกำจัด เช่น การใช้กับดักกาวเหนียว ที่ทำจากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น เช่นกระป๋องน้ำมันเครื่อง   สีเหลืองหรือสีขาว การใช้กระสอบพลาสติกสานสีขาวทาเพื่อล่อแมลงบั่วเวลากลางคืน แล้วจับทำลาย  นอกจากนั้นยังเรียนรู้แมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ เช่น แตนเบียน ด้างเต่า แมลงปอ เป็นต้น

          ๓. กิจกรรม การติดตามงาน ประสานงานและประเมินผล
          วิธีการดำเนินการ
                    บันทึกระยะเวลาและรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต่างๆในแปลงนา เช่น การเตรียมดิน การตกกล้า การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ข้อมูลผลผลิตข้าว (ตามแบบสำรวจ) ตลอดจนการเก็บผลผลิตเข้ายุ้งฉาง สภาพปัญหาและอุปสรรคการทำนาหรืออื่นๆ

          ผลการดำเนินงาน
                    เกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์และตกกล้าเดือนพฤษภาคม โดยวิธีตกกล้าแบบสภาพไร่และสภาพนา การเตรียมแปลงปักดำไถดะ ๑ ครั้ง ไถแปร ๑  ครั้ง โดยใช้รถไถเดินตาม เริ่มปักดำเดือนมิถุนายน กำจัดวัชพืชในแปลงนาโดยการถอนด้วยมือและใช้มีดดายหญ้ากำจัดวัชพืชบนคันนา การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว โดยใช้กาวเหนียวทาถุงพลาสติกสวมบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลือง แล้วนำไปปักไว้ในแปลงนา เพื่อดักแมลง
เก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนพฤศจิกายน โดยวิธีการใช้แรงงานคน ตากแดดลดความชื้นประมาณ ๓-๔ วัน จึงทำการนวดทำความสะอาดและเก็บผลผลิตเข้ายุ้งฉางประมาณเดือนธันวาคม  ในฤดูนาปี ๒๕๕๔  เกษตรกร จำนวน  ๙๓  ครัวเรือน ผลิตข้าวได้รวม ๑๘๕,๗๕๐  กิโลกรัม มากกว่าผลผลิตข้าวรวมในปี ๒๕๕๓  ๙.๕  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลิตได้ ๑๖๘,๑๖๐  กิโลกรัม  ปริมาณความต้องการบริโภค  ๑๘๖,๐๐๐  กิโลกรัม (ปริมาณการบริโภคประมาณ  ๒,๐๐๐  กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อปี) ขาดแคลนข้าวสำหรับการบริโภค ๒๕๐ กิโลกรัมน้อยลงกว่าปี ๒๕๕๓ ซึ่งขาดแคลนข้าวสำหรับการบริโภค ๑๖,๑๖๐ กิโลกรัมและเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาอย่างเดียวผลิตข้าวได้ ๑๔๐,๖๕๐ กิโลกรัม มากกว่าปี ๒๕๕๓  ๒๖๑,๙๑๐  กิโลกรัมหรือ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ผลผลิต  ๑๑๔,๔๖๐  กิโลกรัม  สรุปในภาพรวมของพื้นที่โครงการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถลดปัญหาการผลิตข้าวไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคได้

          ตารางที่ ๓ ข้อมูลการผลิตข้าวนาและข้าวไร่ของเกษตรกรรายครัวเรือน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ผลผลิตข้าว (กก.)

ข้าวนา

ข้าวไร่

นายสิคอ

ยศยิ่งอภิราม

๒๙/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๗๐๐

๑,๓๐๐

นายชัยวัฒน์

ยศยิ่งอภิราม

๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๘๐๐

 

นางหลาะซอ

อำไพม้ากุล

๗๗/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

นายแพดี

ปานชิยา

๕๓/๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๔๐๐

 

นายโชคชัย

ยศยิ่งอภิราม

๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๗๐๐

 

นายวินัย

ทุ่งทองกวาว

๕๒/๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

 

นายปุดา

อภิรุตอำพล

๓/๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

นางเบซี

ทุ่งทองกวาว

๑๔๐/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

 

นางพอตา

ทุ่งทองกวาว

๒๙๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๙๐๐

๑๐

นายกะนู

อำรุงม้ากุล

๑๔๖ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๐๐๐

 

๑๑

นายโท๊ะดิ๊

ภัสสรวิสิฐ

๖๘/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๔๐๐

 

๑๒

นายลอเซอ

กิจติประวีณ

๓๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๘๐๐

๘๐๐

๑๓

นายโป๊ะลู่

พิรชาญชัย

๑๒๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๖๐๐

 

๑๔

นายพะละดา

สงัดสกุล

๑๒๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๐๐๐

 

๑๕

นางพอลา

ยศยิ่งอภิราม

๔๗/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๑๖

นายมนูญ

อาชาทวีป

๔๗/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

 

๑๗

นายจะนะ

หยาดสายธาร

๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๓,๐๐๐

 

๑๘

นายสมบูรณ์

วาสนาดียิ่ง

๒๐/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๗๐๐

 

          ตารางที่ ๒ ข้อมูลการผลิตข้าวนาและข้าวไร่ของเกษตรกรรายครัวเรือน บ้านทุ่งต้นงิ้ว (ต่อ)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ผลผลิตข้าว (กก.)

ข้าวนา

ข้าวไร่

๑๙

นายคือนือ

กนิภิรมย์

๑๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

 

๒๐

นายปุเซ

เฟื่องยศพินิจ

๑๔๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๓,๐๐๐

 

๒๑

นายพาลา

ติ๊บกาบ

๑๔๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

 

๒๒

นายดิ๊ละ

พงษ์พนาไพร

๓/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๘๐๐

 

๒๓

นายพะนา

หนึ่งแสนทัพ

๒๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

๒๔

นายสุเซอ

กนิภิรมย์

๑๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

 

๒๕

นางแจ๊ะดี

นทีภูเขียว

๒๗๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๒,๐๐๐

๒๖

นายพะโห่งพอ

กิจจากิดาการ

๓๙ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

 

๒๗

นายยะพอ

บัญญัติรักษ์

๒๘๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๗๕๐

๑,๐๐๐

๒๘

นางติดี

ยศยิ่งอภิราม

๗/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๓๐๐

๒๙

นายพะดิ๊

เสน่ห์รวมมิตร

๗/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๙๐๐

๑,๓๐๐

๓๐

นายดิ๊โพแฮ

ผาเทียมเมฆ

๙๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๐๐๐

๓๑

นายพะดิบุ

ยศยิ่งอภิราม

๒๑๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๔๐๐

 

๓๒

นายจ้าที

กัสสรวิสิฐ

๒๓๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๗๐๐

๓๓

นายดิร่า

ทัศนสยุบพร

๖๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

 

๓๔

นายพะกุย

กูเพชรประการ

๓๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๔๐๐

๑,๐๐๐

๓๕

นายนวยพอ

ยศยิ่งอภิราม

๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๘๐๐

๓๖

นายโวโพ

ยศยิ่งอภิราม

๓๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๖๐๐

๓๗

นายจ่าแอ

ทัศนสยุบพร

๖๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๖๐๐

๓๘

นายเบอะเลอะ

อำไพม้ากุล

๔๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๔๐๐

๓๙

นายดิ๊ลา

ยศยิ่งอภิราม

๑๖/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๐๐๐

 

๔๐

นายสอทู

ยศยิ่งอภิราม

๓๐๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๔๑

นายพะดิ๊

ปกป้องสกุลนา

๓๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๒,๕๐๐

๔๒

นายสอดา

บัญญัติรักษ์

๒๙๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๐๐๐

๔๓

นายพะสะเซอ

กัสสรวิสิฐ

๕๒/๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๔๔

นางวาแล

อัศจรรย์คีรี

๒๙๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๔๕

นางนุคา

แสงสีบรรพต

๔๙ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๕๐๐

๔๖

นางน่อนุ

แสงสีบรรพต

๒๗๙ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๔๐๐

๒,๐๐๐

๔๗

นายแหลพอ

หนึ่งแสงทัพ

๒๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๔๘

นายพะหย่าแป่ะ

ทุ่งทองกวาว

๑๖๙ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๗๐๐

          ตารางที่ ๒ ข้อมูลการผลิตข้าวนาและข้าวไร่ของเกษตรกรรายครัวเรือน บ้านทุ่งต้นงิ้ว (ต่อ)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ผลผลิตข้าว (กก.)

ข้าวนา

ข้าวไร่

๔๙

นายกู้เย่า

อาชาทวีป

๑๓๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๕,๐๐๐

 

๕๐

นายน้อแฮ

นทีภูเขียว

๒๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

๓๐๐

๕๑

นายกุทู

กิจดาการประกาศ

๒๘๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

 

๕๒

นายวานิ

เสน่ห์รวมมิตร

๕๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๔๐๐

๒,๐๐๐

๕๓

นางหน่อตื่อ

ชลธิรักษา

๑๐๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

 

๕๔

นางส่วยคา

กมลสง่า

๑๐/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

๑,๕๐๐

๕๕

นายดิ๊ขะ

บัญญัติรักษ์

ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๖๐๐

 

๕๖

นายพะดี

คชเดชาชัย

๕๒/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๓๐๐

 

๕๗

นางแป๊สุ

กลอยจิตต์

๒๘๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

 

๕๘

นางติโพ

กลอยจิตต์

๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๐๐๐

 

๕๙

นายแปร้ดา

ยศยิ่งอภิราม

๑๒๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๔,๕๐๐

 

๖๐

นายลือทือ

ปานชิยา

๕๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๘๐๐

 

๖๑

นายทูแฮ

ยศยิ่งอภิราม

๗๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

๑,๔๐๐

๖๒

นายก่อกู

กัสสรวิศิษฐ

๑๓๕ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

๗๐๐

๖๓

นางแสงจันทร์

กล้วยไม้สกุลสุข

๗/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๘๐๐

 

๖๔

นายพาบู

ล้อมรวบพนา

๗/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

๙๐๐

๖๕

นายธนดล

ยศยิ่งอภิราม

๑๕๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๖๖

นายบุญเลิศ

อำไพม้ากุล

๗/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

๖๗

นายน่อแป๊ะ

ทุ่งทองกวาว

๖/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๗๐๐

๑,๔๐๐

๖๘

นางโป๊ะมี

หยาดสายธาร

๒๖/๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๙๐๐

 

๖๙

นางละเตอะ

กมลสง่า

๔๓/๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๑๐๐

๑,๖๐๐

๗๐

นางหล่าเย่

โอบอุ้มบรรพต

๑๔๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๕๐๐

๗๑

นายสะวา

นทีภูเขียว

๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๒๐๐

 

๗๒

นายพาเบ

บัญญัติรักษ์

๑๙๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

๑,๓๐๐

๗๓

นายป่าหน่า

สนธินิรันดร์

๕๖/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๐๐๐

 

๗๔

นายดิ๊ตุ

หนึ่งแสนทัพ

๑๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๐๐๐

 

๗๕

นายพะตือแฮ

ดำเนินทัศนา

๒๖๙ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๖๐๐

 

๗๖

นายพะเลโพ

ปานชิยา

๕๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๓,๐๐๐

 

๗๗

นายพะคือเก่

ยศยิ่งอภิราม

๒๗๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๖๐๐

๓๐๐

๗๘

นายพะป่านะ

กัสสรวิสิฐ

๒๘๖ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

๔๐๐

          ตารางที่ ๒ ข้อมูลการผลิตข้าวนาและข้าวไร่ของเกษตรกรรายครัวเรือน บ้านทุ่งต้นงิ้ว (ต่อ)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ผลผลิตข้าว (กก.)

ข้าวนา

ข้าวไร่

๗๙

นายแป๊ะแป๊ะ

อาชาไพรวัลย์

๑๓๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๓,๐๐๐

๘๐

นายวิรัตน์

คชเดชาชัย

๑๓๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๑๐๐

 

๘๑

นายเชอแฮ

บุญนพไทย

๒๖ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๒๐๐

 

๘๒

นายนุเซ

ภูโชคอนันต์

๓๐๐ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๗๐๐

 

๘๓

นายวะลิ

ปานชิยา

๖๘ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๔๐๐

๘๔

นายพะดิ๊

อัชณาวิจิตต์

๒๗๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๔,๐๐๐

 

๘๕

นางน่อดี

บัญญัติรักษ์

๑๒๓/๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

 

๘๖

นายลีลี

กัสสรวิสิฐ

๕๒/๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

๖๐๐

๘๗

นายพะบิลา

บงกชลกาว

๔๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๗๐๐

๘๘

นายพะมุแซง

ทวีพานพันธ์

๒๘๑ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๑,๕๐๐

 

๘๙

นายดี

ขุนเขาสะท้านไพร

๔๓/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๕๐๐

๑,๒๐๐

๙๐

นายพะนุ

ทวีพานพันธ์

๑๑๕/๒ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

๒,๒๐๐

 

๙๑

นายสอคือ

กิจจากิดาการ

๒๙๓ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

๙๒

นางเกอะแนอะ

กัสสรวิสิฐ

๒๙๗ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๓๐๐

๙๓

นางจะโพ

อำไพม้ากุล

๓๐๔ ม.๗ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

๑,๐๐๐

รวม

๑๔๐,๖๕๐

๔๕,๑๐๐

 

เชิงปริมาณ

          ๑. สายพันธุ์ข้าวที่ได้ทดสอบความต้านทานแมลงบั่ว จำนวน ๑ สายพันธุ์

          ๒. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ จำนวน ๙๓ ราย

          ๓. แปลงเรียนรู้การทำนาที่ถูกต้องและเหมาะสม จำนวน ๑ แปลง

          ๔. ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ชุด

เชิงคุณภาพ

          ๑. ได้สายพันธุ์ข้าวที่ต้านทานแมลงบั่ว จำนวน ๑ สายพันธุ์

          ๒. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆได้

          ๓. ได้ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ  ประเด็นปัญหาการผลิตข้าวและความต้องการของเกษตรกร

          ๔. ได้ทราบสถานการณ์การผลิตข้าวของเกษตรกรในแต่ละปี

          ๕. ได้แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

          ๖. ผลผลิตข้าวของเกษตรกร จำนวน ๙๓ ครัวเรือน ผลิตข้าวได้รวม ๑๘๕,๗๕๐ กิโลกรัม มากกว่าผลผลิตข้าวรวมในปี ๒๕๕๓ ๙.๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลิตข้าวได้ ๑๖๘,๑๖๐  กิโลกรัม

          ๗. เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาอย่างเดียวผลิตข้าวได้ ๑๔๐,๖๕๐ กิโลกรัม มากกว่าปี ๒๕๕๓ ๒๖๑,๙๑๐ กิโลกรัมหรือ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลิตข้าวได้  ๑๑๔,๔๖๐  กิโลกรัม

          ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ

การวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกับเกษตรกร

การเรียนรู้ชนิดแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติและวิธีการป้องกันและกำจัดที่ถูกวิธี
ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การตกกล้า
กิจกรรมการติดตามงาน ประสานงานและประเมินผล
การสำรวจสภาพการทำนาของเกษตรกรตลอดฤดูกาลปลูก
:: หน้าหลักโครงการพระราชดำริ ::