Rice Department 50,Phaholyothin Road,Ladyao, Khet Chatuchak,
Bangkok, Postcode 10900

รายงานประจำปี

รายงานการเงินประจำปีและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

งบการเงินกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2559                                       Download
รายงานการคํานวณต้นทุนผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download

2018 © กรมการข้าว. All Rights Reserved.