ข้าวนาชลประทาน\สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60)

สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60)

ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60)

ชนิด - ข้าวเจ้า

คู่ผสม - Leuang Tawng / C4-63 // IR 48

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เหลืองทองนาปรัง, ซี 4-63 และพันธุ์ ไออาร์ 48 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปี 2523 และนาปรัง 2524
- คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1-4 ระหว่างฤดูนาปี 2524-นาปรัง 2526 จนได้สายพันธุ์ SPRLR81074-61-1-1
- ทดลองศึกษาพันธุ์ฤดูนาปี 2526
- ทดสอบผลผลิตภายในสถานี ทดลองข้าวสุพรรณบุรี ฤดู นาปรัง 2527- นาปรัง 2528
- ทดสอบผลผลิตระหว่างสถานี ภาคกลาง ฤดูนาปี 2529- นาปี 2530
- ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ย ฤดูนาปี 2529 และนาปรัง 2530

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 และให้ชื่อว่า สุพรรณบุรี 60
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 133 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ ทั้งนาปี และนาปรัง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 - 122 วัน
- ใบสีเขียวเข้ม ทรงกอตั้ง รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงสั้น เมล็ดมีรูปร่างเรียวยาวท้องไข่น้อย
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 23-27%
- คุณภาพข้าวสุกค่อนข้างนุ่ม และค่อนข้างร่วน

ผลผลิต
- ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ผลผลิตสูงกว่า กข 7 มาก
- คุณภาพเมล็ดดี เมล็ดยาวเรียวใส
- คุณภาพการสีดี
- ตอบสนองต่อปุ๋ยในระดับเศรษฐกิจสูง
- ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้ดีกว่า กข 23
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ดีกว่า กข 7

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้ง

พื้นที่แนะนำ
- เขตชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก