ข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึก\หันตรา 60 (Hantra 60)

หันตรา 60 (Hantra 60)

ชื่อพันธุ์ - หันตรา 60 (Hantra 60)

ชนิด - ข้าวเจ้า

คู่ผสม - Khao Nahng Nuey 11 / C 4 - 63

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ดี ขาวนางเนย 11 ของประเทศไทย กับพันธุ์ ซี 4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2515 แล้วปลูกคัดเลือกตามวิธีการปรับปรุงพันธุ์ จนถึงปี พ.ศ. 2520 แล้วนำข้าวหลายสายพันธุ์จากคู่ผสมนี้ไปทดสอบความสามารถใน การขึ้นน้ำ และลักษณะสำคัญอื่น ๆ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา และสถานี ทดลองข้าวอื่น ๆ จนได้สายพันธุ์ SPR7270-18

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 และให้ชื่อว่า หันตรา 60
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 155 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 -25 ธันวาคม
- ต้นสูงปานกลาง ใบแคบแต่ค่อนข้างยาว สีเขียวเข้ม มุมใบค่อนข้างแคบ แตกกอปานกลาง รวงโตยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดรูปร่างเรียวยาวตรง
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.2 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 25-26%
- คุณภาพข้าวสุกนุ่มกว่า กข 19

ผลผลิต
- ประมาณ 425 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- เป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสำหรับปลูกในท้องที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีระดับน้ำลึกสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตร และอัตราการเพิ่มระดับน้ำเป็นไปอย่างช้า ๆ ประมาณ 1-5 เซนติเมตร/วัน
- คุณภาพเมล็ดดีกว่าพันธุ์ กข 19 มาก เพราะมีปริมาณท้องไข่น้อยเพียง 1.81 มิลลิเมตร
- มีความสามารถในการทนแล้งดี
- ต้านทานต่อโรคไหม้
- มีความสามารถยืดปล้องได้ปานกลาง

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ
- ที่ราบลุ่มภาคกลาง ที่มีระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีอัตราการเพิ่ม ของน้ำเป็นไปอย่างช้า ประมาณ 1-5 เซนติเมตรต่อวัน