ข้าวนาชลประทาน\ชัยนาท 1 (Chai - nat 1)

ชัยนาท 1 (Chai - nat 1)

ชื่อพันธุ์ - ชัยนาท 1 (Chai - nat 1)

ชนิด - ข้าวเจ้า

คู่ผสม - IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างข้าวสายพันธุ์ IR13146-158-1 กับสายพันธุ์ IR 15314-43-2-3-3 และ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2525 แล้วปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNTBR82075-43-2-1
- ปี พ.ศ. 2529 ปลูกศึกษาพันธุ์
- ปี พ.ศ. 2530 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี
- ปี พ.ศ. 2531-2535 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก สถานีทดทดลองข้าวโคกสำโรง และสถานีทดลองข้าวชัยนาท
- ปี พ.ศ. 2534-2535 ทดสอบในนาเกษตรกรและทดสอบเสถียรภาพการให้ ผลผลิตในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก

การรับรองพันธุ์- คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2536 และให้ชื่อว่า ชัยนาท 1
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 113 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 121-130 วัน (ฤดูแล้ง) และ 119 วัน (ฤดูฝน)
- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวงยาวและแน่นระแง้ค่อนข้างถี่ ฟางแข็ง
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง บางเมล็ดมีก้นจุด
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.7 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 26-27%
- คุณภาพข้าวสุก ร่วนและแข็ง

ผลผลิต
- ประมาณ 740 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ให้ผลผลิตสูง
- ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี
- ต้านทานโรคใบหงิก และโรคไหม้
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
- เมล็ดยาวกว่าข้าวพันธุ์ กข 23 และมีท้องไข่น้อย

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง
- ในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคม มิฉะนั้นอายุจะมากขึ้น

พื้นที่แนะนำ
- พื้นที่ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางโดยเฉพาะในแหล่งที่มีการ ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคใบหงิก และโรคไหม้