ประวัติ
บทบาทภารกิจ
สถานที่ตั้ง
ข้อมูลวิชาการ
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงาน
วิจัยข้าว
ส่วนภูมิภาค
โครงสร้าง
หน่วยงาน
สถานการณ์
การผลิต
และการตลาด
กรมวิชาการเกษตร
 
 
ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดี PSL92147-1-2-4-1
สมเดช อิ่มมาก1 และคณะ
บทคัดย่อ
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ทำนาอาศัยน้ำฝนประมาณ 7.52 ล้านไร่ ได้ผลผลิตผลิตเฉลี่ย 453 กก./ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2544) สภาพพื้นที่ทำนามีทั้งนาลุ่มและนาดอน ซึ่งการทำนาโดยอาศัยน้ำฝน มักจะเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ทำความเสียหายให้เกษตรกรอยู่เป็นประจำ เช่น ฝนแล้ง , น้ำท่วม และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย ซึ่งแนวทางแก้ไขอาจทำได้หลายวิธี และแนวทางการค้นคว้าของพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ให้เกษตรกรเลือกใช้ปลูกจึงจัดว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีราคาถูกและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ PSL92147-1-2-4-1 เป็นข้าวเจ้าที่ได้จากการผสมสามทางระหว่าง RD27 กับ SPR90 และ IR56 โดยทำการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จนได้สายพันธุ์ PSL92147-1-2-4-1 เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 1 ธันวาคม มีความสูงประมาณ 149 ซม. เหมาะสำหรับในนาลุ่ม ที่มีระดับน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร ในเขตที่มีฝนหมดช้า จากผลการทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างจำนวน 6 แห่ง ในปี 2544 พบว่าข้าวสายพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบมาตรฐาน คือ พันธุ์ RD27 ประมาณ 23% และสูงกว่าพันธุ์ KTH17 ประมาณ 31% ซึ่งมีลักษณะประจำพันธุ์คือ คอรวงยาว เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดมีระยะพักตัวประมาณ 7 สัปดาห์ เมล็ดข้าวกล้องยาวเรียว เป็นท้องไข่น้อย เป็นข้าวที่จัดอยู่ในกลุ่มอมิโลสต่ำ ข้าวที่หุงสุกแล้วมีลักษณะอ่อนนุ่ม ข้อดีของข้าวสายพันธุ์นี้คือ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งมักจะเกิดการระบาดในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่เป็นประจำ
1. นายสมเดช อิ่มมาก นักวิชาการเกษตร 7 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
Copyright © 2003 Rice Research Institute. All Rights Reserved.