ประวัติ
บทบาทภารกิจ
สถานที่ตั้ง
ข้อมูลวิชาการ
ผลงานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงาน
วิจัยข้าว
ส่วนภูมิภาค
โครงสร้าง
หน่วยงาน
สถานการณ์
การผลิต
และการตลาด
กรมวิชาการเกษตร
 
 
สถานการณ์การผลิต
ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก แต่ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก โดยในปี 2543/44 ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศในฤดูนาปีเท่ากับ 361 กิโลกรัม/ไร่ จากพื้นที่ ปลูกรวม 57.8 ล้านไร่ และฤดูนาปรังเท่ากับ 695 กิโลกรัมต่อไร่ จากพื้นที่ปลูกรวม 8.7 ล้านไร่ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 387 กิโลกรัมต่อไร่
ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเวียดนาม ประมาณ 633 กิโลกรัมต่อไร่ สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,017 กิโลกรัม ต่อไร่ จีนประมาณ 969 กิโลกรัมต่อไร่ สาเหตุที่ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจากพื้นที่การผลิตข้าวบางส่วนไม่เหมาะสม กับการปลูกข้าว แต่เกษตรกรจำเป็นต้องปลูกข้าวสำหรับการบริโภคเพื่อยังชีพ
ตารางเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปีสายพันธุ์ต่างๆ จากงานวิจัย และแปลงเกษตรกร
พันธุ์ข้าว ผลผลิต (กก/ไร่) แหล่งปลูก/พื้นที่แนะนำ
งานวิจัย เกษตรกร
ขาวดอกมะลิ 500 321 ทุกภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กข 15 560 346 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กข 6 666 330 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหอมคลองหลวง 1 650 530 ชลประทานทุกภาค
เจ้าหอมสุพรรณบุรี 582-673 437 สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี
ปทุมธานี 1 650-774 630 ชลประทานภาคกลาง
สุพรรณบุรี 1 806 604 ชลประทานภาคกลาง
สุพรรณบุรี 60 700 499 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
สุพรรณบุรี 90 600 499 ภาคกลาง
เฉลี่ย 606-696 458  
ตารางเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปรังสายพันธุ์ต่างๆ จากงานวิจัย และแปลงเกษตรกร
พันธุ์ข้าว ผลผลิต (กก/ไร่) แหล่งปลูก/พื้นที่แนะนำ
งานวิจัย เกษตรกร
เจ้าหอมคลองหลวง 1 591-651 530 ชลประทานภาคกลาง
ชัยนาท 1 819 659 ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคใต้
ปทุมธานี 1 650-774 734 ชลประทานภาคกลาง
สุพรรณบุรี 1 876 738 ชลประทานภาคกลาง
สุพรรณบุรี 90 600-700 499 ภาคกลาง
กข 10 660 466 ชลประทานภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลี่ย 699-746 604  
การตลาด
• การนำเข้า การนำเข้าของโลก ปี 2544 มีจำนวน 23.40 ล้านตันประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญได้แก่ ไนจีเรีย ร้อยละ 7.68 รองลงมาได้แก่ อินโดจีน ร้อยละ 5.55 อิหร่าน ร้อยละ 4.27 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 4.06 และ ซาอุดิอารเบีย ร้อยละ 3.84 ตามลำดับ
• การส่งออก การส่งออกของโลก ปี 2544 มีจำนวน 23.40 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 22.90 ล้านตันข้าวสารของปี 2543 ร้อยละ 2.23 ประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไทย ร้อยละ 30 ของการส่งออกทั้งหมดลองลงมาได้แก่ เวียดนาม ร้อยละ 15.68 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11.54 ปากีสถาน ร้อยละ 1.90 จีน ร้อยละ 7.84 และอินเดีย ร้อยละ 6.97 ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับ
ราคาผลผลิต
ราคาข้าว ณ ตลาดต่างๆ ในช่วงปี 2544 มีดังนี้
1) ราคาเกษตรกรขายได้
 
- ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเกวียนละ 5,725 บาท ลดลงจากเกวียนละ 7,017 บาท ของปี 2543 ร้อยละ 18.41
- ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5 % ที่เกษตรกระขายได้ เฉลี่ยเกวียนละ 4,484 บาท ลดลงจากเกวียนละ 4,080 บาท ของปี 2543 ร้อยละ 6.74
- ราคาข้าวเปลือกนาปรัง ความชื้น 14 - 15 % เฉลี่ยเกวียนละ 4,099 บาท ลดลงจาก เกวียนละ 4,189 บาท ของปี 2543 ร้อยละ 2.15
2) ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ
 
- ราคาขายส่งข้าวสารเจ้า 5 % (ใหม่) ในตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ 7,040 บาท บาท ลดลงจากตันละ 7,334 บาท ของปี 2543 ร้อยละ 4.01
3) ราคาส่งออก
 
- ราคาส่งออก เอฟ โอ บี ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 1 เฉลี่ยตันละ 379 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16,699 บาท/ตัน) ลดลงจากราคาตันละ 572 ดอลลาร์สหรัฐ (22,853 บาท/ตัน) ของปี 2543 ร้อยละ 33.74
- ราคาส่งออก เอฟ โอ บี ข้าวสาร 5 % เฉลี่ยตันละ 175 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,752 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 212 ดอลลาร์สหรัฐ (8,481 บาท/ตัน) ของปี 2543 ร้อยละ 17.45
สถิติข้าว
• เปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในฤดูทำนาปี จากงานวิจัย และของเกษตรกร
• เปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในฤดูทำนาปรัง จากงานวิจัย และของเกษตรกร
• ผลผลิตข้าวเปลือกโลก ปี 2543/44 - 2544/45
(ที่มา : World Grain Situation and Outlook, USDA ประจำเดือนธันวาคม 2544)
• ผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ พ.ศ. 2544
• เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ พ.ศ. 2544
• เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่าผลผลิตตามที่เกษตรกรขายได้ ปีเพาะปลูก 2539/40 - 2544/45 (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2544/45)
• ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก
   
Copyright © 2003 Rice Research Institute. All Rights Reserved.