ดอกพะยอม (Dawk Pa-yawm) 

ชื่อพันธุ์ - ดอกพะยอม (Dawk Pa-yawm)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 – 2521 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวภาคใต้
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ถ้าปลูกปลายเดือนสิงหาคม เกี่ยวปลายเดือนมกราคม (อายุประมาณ 145 – 150 วัน)
  - ลำต้นเขียว ใบยาว ค่อนข้างแคบ ชูรวงดี เมล็ดเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 24 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต - ประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - คอรวงยาว เหมาะสำหรับเกี่ยวด้วยแกระ
  - ปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี
  - ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบวงสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวไร่ในภาคใต้