ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan) 

ชื่อพันธุ์ - ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงราย และสถานีทดลองข้าวพาน
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 110 – 150 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม
  - ลำต้นและใบสีเขียว ข้อต่อใบ ขอบใบและเขี้ยวกันแมลงสีม่วง ใบแคบและยาว คอรวงยาว เมล็ดยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุดสีม่วง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.8 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.2x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 456 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ปลูกได้ทั้งสภาพไร่ และสภาพนาี
  - ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาด
  - คุณภาพการสี และการหุงต้มดี
  - ต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ
  - ทนแล้งปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคเน่าคอรวง
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวไร่ และข้าวนาสวนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ