สังข์หยดพัทลุง (Sang Yod Phattalung)


ชื่อพันธุ์ -

สังข์หยดพัทลุง (Sang Yod Phattalung)

ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ในฤดูนาปี พ.ศ. 2531/32 ได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239) จากแหล่งเก็บ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง หนึ่งในสามแหล่งของข้าวสังข์หยดในจังหวัด ซึ่งมีความแปรปรวนในลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรที่เก็บ  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงคัดเลือกได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ มีความสูงของลำต้นสม่ำเสมอ เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน มีคุณภาพเมล็ดดี สม่ำเสมอ  โดยคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ในลักษณะดังกล่าวจำนวน 4 ชั่วอายุ จนได้สายพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239-2) เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2543 มีลักษณะดีกว่าสายพันธุ์เดิมในลักษณะความสม่ำเสมอในการสุกแก่
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ สังข์หยดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์  เมื่อปลูกตามฤดูนาปีภาคใต้ (ปักดำกลางเดือนกันยายน)
  - ทรงกอตั้ง ใบเขียว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวซ้อมมือมีสีแดงปนสีขาว ข้าวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแล้วบางเมล็ดมีสีขาวใส แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะขาวขุ่น
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 8 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.3 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร    
  - เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง ยาว x กว้าง x หนา = 6.7 x 1.8 x 1.6 มิลลิเมตร       
  - ปริมาณอมิโลสต่ำ (15±2 %)
ผลผลิต - เฉลี่ย 330  กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย  ส่วนข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกนุ่ม
  - ข้าวกล้อง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  จากตัวอย่างข้าวกล้อง 100 กรัม มีปริมาณไนอาซิน  (Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก 0.52 มิลลิกรัม
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้
  - ไม่ควรปลูกใกล้เคียงกับแปลงปลูกข้าวขาว และควรแยกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้โดยเฉพาะ
พื้นที่แนะนำ -

พื้นที่ปลูกข้าวนาปี จังหวัดพัทลุง