นางฉลอง (Nahng Cha – lawng)


 

ชื่อพันธุ์ - นางฉลอง (Nahng Cha – lawng)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยเจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2497
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ลึกไม่เกิน 150 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 พฤศจิกายน
  - ลำต้นสูง กาบใบสีเขียวจาง ใบสีเขียว ใบยาวและกว้าง สามารถยึดปล้องปานกลาง ข้อปล้องส่วนกลางและปลายของต้นยาว มีรากออกจากข้อที่อยู่ในน้ำเหนือผิวดิน
  - ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดร่วงง่าย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.9 x 7.3 x 1.9 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 394 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง