สันป่าตอง 1 (San-pah-tawng 1)


 

ชื่อพันธุ์ - สันป่าตอง 1 (San-pah-tawng 1)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - BKNLR75001-B-CNT-B-B-RST-36-2 / กข2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ BKNLR75001-B-CNT-B-RST-36-2 กับพันธุ์ กข2 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปี พ.ศ. 2527 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPTLR84051-32-2-2-4
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่
19 มกราคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 119 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-135 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 630 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
  - ให้ผลผลิตสูง
  - เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ