แพร่ 1 (Phrae 1)


 

ชื่อพันธุ์ - แพร่ 1 (Phrae 1)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - ไออาร์2061-214-3-14-8 / กข4
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่าง ไออาร์2061-214-3-14-8 กับพันธุ์ กข4 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จนได้สายพันธุ์ KKNLR75052-PRE-40-1-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2537

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 120 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130 วัน
  - ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียวมีขน ใบแก่ช้า กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาว รวงยาว และแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่
  - เมล็ดขาวเปลือกสีน้ำตาล และมีขน ยอดเมล็ดสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 3.0 x 2.2 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวค่อนข้างนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 685 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูง และตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  - ต้านทานโรคไหม้ ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก
ข้อควรระวัง - ค่อนข้างอ่อนแอต่อแมลงบั่ว
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ