พิษณุโลก 60-2 (Phitsanulok 60-2)


 

ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 60-2 (Phitsanulok 60-2)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กข1/ BR51-91-6 // SPR6726-134-124 / ไออาร์34
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมซ้อน ระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ กข1 กับพันธุ์บีอาร์ 51-91-6 และคู่ผสมของสายพันธุ์ SPR6726-134-124 กับพันธุ์ ไออาร์34 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2519-2520 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR77034-PSL-17-1-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่
30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 120-130 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-140 วัน
  - ลำต้นสีเขียวตั้งตรง กอแน่น ใบสีเขียวเรียวยาว มีขนเล็กน้อย ใบธงแคบสั้นและตั้ง รวงยาวอยู่ใต้ใบธง ระแง้ถี่ เมล็ดร่วงยากปานกลาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8-9 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา =2.4 x 9.8 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29.6 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 700-780 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง
  - คุณภาพการสีดี เลื่อมมัน แกร่ง ท้องไข่น้อย
  - ต้านทานโรคกาบใบเน่า และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  - ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคกาบใบแห้ง
  - ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอย
  - ปลูกในฤดูนาปรังอายุหนักกว่า และให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวน้อย
พื้นที่แนะนำ - เหมาะที่จะปลูกในฤดูนาปี เขตชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง