บางแตน (Bang Taen)


 

ชื่อพันธุ์
-
บางแตน (Bahng Taen)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
คู่ผสม
-
สุพรรณบุรี 60 / IR60 // IR64
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์แบบ 3 ทางระหว่างข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ของ
พันธุ์สุพรรณบุรี 60 และ IR60 กับ IR64 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT89020-9-2-2-3
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547
ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 110 เซนติเมตร
 
-
ไม่ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว 90–95 วัน ถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม และ 110-115 วัน ถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
 
-
ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว คอรวงยาว ระแง้ถี่
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา =10.1 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.9 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลสสูง (26.24 %)
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง
ผลผลิต
-
ประมาณ 705 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปี และประมาณ 827 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานต่อโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานต่อโรคกาบใบแห้ง และโรคไหม้คอรวง จึงควรระมัดระวังเมื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีโรคนี้เคยระบาด
 
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลาง
พื้นที่แนะนำ
-
นาน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่นาน้ำลึกในภาคตะวันออก ที่มีการชลประทานสนับสนุนการปลูกข้าวหลังน้ำลด (นาปี – นาปรัง)
 
-
นาน้ำลึกในจังหวัดปราจีนบุรีที่ปรับระบบการปลูกข้าว เป็น นาปรัง – นาปรัง(ก่อนน้ำท่วม – หลังน้ำลด) เว้นพื้นที่นาว่างเปล่าในช่วงน้ำท่วมสูงสุดเพื่อเลี่ยงความเสียหาย