กข9 (RD9)


 

ชื่อพันธุ์ - กข9 (RD9)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ชัยนาท3176 / ดับเบิ้ลยู1256 // กข2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ ชัยนาท3176 (เหลืองใหญ่34 *2/ไทชุง
เนทีฟ 1) กับพันธุ์ดับเบิ้ลยู1256 (หรือ อีเค1256)จากประเทศอินเดีย และพันธุ์
กข2 ของไทย เริ่มผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2511 ในระยะแรกได้นำไปทดลอบผลผลิตในภาค เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสถานีทดลองข้าวต่างๆ เพื่อทดสอบความต้านทาน ต่อแมลงบั่ว และเมื่อมีปัญหาการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในภาคกลาง จึงได้นำข้าวสายพันธุ์นี้มาทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวภาคกลาง จนได้สายพันธุ์ BKN6809-74-40
การรองรับพันธุ์   คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518

 

ลักษณะพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 105 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ทรงกอตั้งตรง สีเขียวเข้ม ฟางแข็งไม่ล้มง่าย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115-125 วัน
  - ท้องไข่น้อย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29-31 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 657 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - อายุเบากว่า กข1 ประมาณ 15 วัน
  - คอรวงยาวกว่า กข1 และให้ผลผลิตสูง เท่ากับ กข 1
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - ต้านทานโรคใบหงิก ในสภาพธรรมชาติ
  - การเจริญเติบโตและออกรวงสม่ำเสมอ
  - คุณภาพการสีดี
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และบั่วปานกลาง
ข้อควรระวัง - เมล็ดร่วงง่าย
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคเขียวเตี้ย
  - ไม่ต้านทานโรคเมล็ดด่าง
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคที่มีการชลประทาน