สะเมิง 2 (Samoeng 2)


 

ชื่อพันธุ์ - สะเมิง 2 (Samoeng 2)
ชนิด - ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง
คู่ผสม - (Yaktana54 x Norin10 – Briver) Yaqui542
ประวัติพันธุ์ - มีกำเนิดจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรเม๊กซิโกกับมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอร์ ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ Yaktanar54 พันธุ์ Norin10
กับพันธุ์ Briver แล้วนำลูกผสมที่ได้ไปผสมกับ Yaqui54 อีก 2 ครั้งซึ่งเป็นพันธุ์ผสมที่
รัฐบาลเม๊กซิโกประกาศใช้เป็นพันธุ์ดี ชื่อพันธุ์ โซโนร่า64 (SONORA64) เมื่อปี พ.ศ.
2507 เป็นข้าวสาลีขนมปัง (Bread Wheat) ได้นำมาปลูกในประเทศไทย ปี พ.ศ.2510
และได้ปลูกทดสอบมาเรื่อยๆ พบว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2526

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวสาลี สูงประมาณ 70 เซนติเมตร
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 110 วัน
  - ใบมีขนาดยาว ทรงกอตั้ง มุมของใบจากพื้นดินมากกว่า 60 องศา สีเขียวปานกลาง หูใบสีเขียวปานกลาง รวงมีหาง
  - เมล็ดสีน้ำตาลแดง ขนาดปานกลาง รูปร่างป้อม มี % เมล็ดลีบ เมล็ดหักน้อยมาก น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 41.4 กรัม
  - เมล็ดมีขนาดยาว 6.44 มิลลิเมตร
  - อัตราการสกัด เมล็ดเป็นแป้ง 72%
  - มีปริมาณโปรตีนในเมล็ด 11.92%
ผลผลิต - ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
  - โปรตีนค่อนข้างสูง
  - ให้ผลผลิตสูง
  - แป้งมีความยืดหยุ่นปานกลาง มีสีคล้ำ
  - คุณภาพแป้งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ทำขนมปังได้
ข้อควรระวัง - ต้นเตี้ยเกินไป
  - ไม่ต้านทานโรคราสนิมใบ
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือของประเทศไทย