สะเมิง 1 (Samoeng 1)


 

 

ชื่อพันธุ์ - สะเมิง 1 (Samoeng 1)
ชนิด - ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง
คู่ผสม - Lerma Rojo64 / Sonora64
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสาลีพันธุ์เลอร์มาโรโฮ64 กับ โซโนร่า64 โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยเกษตรแห่งชาติเม๊กซิโก (INIA) กับศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) จนได้พันธุ์ผสมพันธุ์ดีชื่อ อิเนีย66 (INIA66) เป็นข้าวสาลีขนมปัง (Bread Wheat) ได้นำเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทยที่สถานีทดลองพืชสวนฝางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2510 ต่อมาได้ปลูกทดลองที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

ลักษณะประจำพันธุ์ - ต้นสูงประมาณ 80 – 90 เซนติเมตร
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 115 วัน
  - หูใบสีแดง รวงมีหาง ทรงกอราบ (มุมของใบจากพื้นดินน้อยกว่า 45 องศา)
  - เมล็ดสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่ รูปร่างวงรี มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ เมล็ดหักน้อยมาก น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 42.3 กรัม
  - เมล็ดมีขนาดยาว 7.25 มิลลิเมตร
  - อัตราการสกัดเมล็ดเป็นแป้ง 70%
  - มีอัตราโปรตีนในเมล็ด 11.82%
ผลผลิต - ประมาณ 330 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
  - ค่อนข้างต้านทานโรคราสนิม
  - แป้ง เมื่อนวดแล้วขึ้นดี มีความยืดหยุ่นดี
  - คุณภาพใช้ทำขนมปัง และทำแป้งเอนกประสงค์ได้ดี
ข้อควรระวัง - ต้นค่อนข้างเตี้ย
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือของประเทศไทย