แก่นจันทร์ (Gaen Jan)


 

ชื่อพันธุ์
-
แก่นจันทร์ (Gaen Jan)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากเกษตรกรในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองเมื่อปี พ.ศ.2509 ทำการปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์ แก่นจันทร์707-2-23
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526
ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 165 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
 
-
ลักษณะทรงกอแบะ ต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงเอน รวงยาวมาก ระแง้ถี่
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัว ประมาณ 5-6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกยาว x กว้าง x หนา =10.3 x 2.6 x1.9 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.06 x 2.16 x 1.58 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลส 30-31%
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน
ผลผลิต
-
ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ค่อนข้างต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ
-
นาน้ำฝนภาคใต้