พิษณุโลก 60-1 (Phitsanulok 60-1)


ชื่อพันธุ์
-
พิษณุโลก 60-1 (Phitsanulok 60-1)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
คู่ผสม
-
ขาวดอกมะลิ 105 / นางมล เอส-4 / / ไออาร์26
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์นางมล เอส -4 กับพันธุ์
ไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2516-2517 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR7419-179-4-1
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140-160 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม
 
-
ลำต้นแข็งสีเขียวอ่อน ใบสีเขียวแคบ ยาวปานกลาง ใบธงสั้น รวงยาว ระแง้ถี่ เมล็ดยาวเรียว
 
-
ข้าวเปลือกสีฟาง ท้องไข่น้อย
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7-8 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง xหนา = 10.0 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง xหนา = 7.3 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลส 17 %
 
-
คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว
ผลผลิต
-
ประมาณ 550 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และโรคกาบใบเน่า
 
-
ต้านทานแมลงบั่ว
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้ม
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคกลางตอนบน ที่มีระดับน้ำไม่เกิน 75 เซนติเมตร โดยเฉพาะในแหล่งที่มีแมลงบั่วระบาด