พวงไร่ 2 (Puang Rai 2 ) 

ชื่อพันธุ์ - พวงไร่ 2 (Puang Rai 2 )
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง โดยนายประวิทย์ สายทอง และ นายชัยทัศน์ นิจจสาร พนักงานเกษตร จากอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 85 รวง นำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ พวงไร่ 20-55-2
การรับรองพันธ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ 13 มิถุนายน 2511

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นและใบสีเขียว ต้นสูง กอแผ่
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 6 กุมภาพันธ์
  - ท้องไข่น้อย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.3 x 1.9 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28-30 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 437 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเบาปลูกได้ดีในที่ลุ่มภาคใต้
  - คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารสวยใส แกร่ง
  - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ล้มง่าย
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้