เผือกน้ำ 43 (Peuak Nam 43) 

ชื่อพันธุ์ - เผือกน้ำ 43 (Peuak Nam 43)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์

-

 
ได้จากการรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แล้วนำไปปลูกคัดเลือก แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เผือกน้ำ 184-5-43
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 166 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นและใบสีเขียว แตกกอมาก รวงใหญ่ คอรวงยาว เมล็ดข้าวเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - ท้องไข่ปานกลาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 22 กุมภาพันธ์
  - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.1x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 24-27%
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย เก็บเกี่ยวง่าย
  - รวงใหญ่ และคอรวงยาว
  - แตกกอดี
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลปานกลาง
ข้อควรระวัง - เมล็ดร่วงง่ายในขณะที่เก็บเกี่ยว
  - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้