ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17) 

ชื่อพันธุ์ - ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ.2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ ทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้ จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ
พ.ศ.2506 และได้นำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ ในปี พ.ศ.2508 เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี โรงสีรับซื้อและให้ราคาดี จึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอด
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2499 และ
พ.ศ.2508

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจาย แตกกอดี เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 ธันวาคม
  - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 8 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.8 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 24-25 %
  - คุณภาพข้าวสุกร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 473 กิโลกรัม ต่อไร่
ลักษณะเด่น - เหมาะสำหรับปลูกในที่ลุ่ม
  - แตกกอดี ต้นสูง เก็บเกี่ยวง่าย
  - คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง
  - ต้านทานแมลงบั่วปานกลาง
ข้อควรระวัง - ต้นข้าวอ่อน ล้มง่าย
  - น้ำหนักเมล็ดเบา ผลผลิตค่อนข้างต่ำ
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง